Vedtægter

Vedtægter for Silkeborg og Omegns Folkedansere

§ 1. Foreningens navn er: ”Silkeborg og Omegns Folkedansere” og er hjemmehørende i Silkeborg Kommune.

§ 2. Foreningens formål: Værn og højnelse af de gamle danse, give børn, unge og voksne undervisning i de gamle tur- og pardanse.

§ 3. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af mindst 3 (tre) medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen tegnes af formand og kasserer i fællesskab.

§ 4. Generalforsamlingen, der er højeste myndighed, afholdes èn gang årligt i marts måned. Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Fastlæggelse af årskontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg:
  1. 1 til 3 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år+ suppleant
  2. 1 revisor vælges for 2 år + suppleant
 7. Nedsættelse af festudvalg
  1. Mindst 2 medlemmer vælges for 2 år
 8. Eventuelt

Stk.2. Suppleant bliver de til valg foreslåede, der får højest stemmetal efter de valgte. Deres valg gælder til næste generalforsamling.

Stk. 3 Indvarslingen sker gennem udsendelse af mail til medlemmerne senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4. Alle valg sker ved simpelt relativt flertal, dog skal vedtægtsændringer vedtages med 2/3 af de mødte medlemmers stemmer. Kun medlemmer med gyldigt medlemskort har stemmeret.

§ 5. Ekstra generalforsamling kan indkaldes, når 1/3 af samtlige medlemmer eller bestyrelsen finder det fornødent. Indkaldes som ordinær generalforsamling.

§ 6. Kontingentets størrelse fastsættes 1 gang årligt ved generalforsamlingen. Foreningsåret begynder 1. september.

§ 7. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Foreningens regnskab revideres og underskrives af begge revisorer i perioden mellem regnskabsårets afslutning og generalforsamlingen. Foreningsmidler anbragt i pengeinstitut skal anbringes på fordelagtig måde.

§ 8. Foreningen kan tegne medlemskab Dans Danmark og i Danmarks Idrætsforbund (DIF).  Foreningen kan optage såvel aktive som passive medlemmer.

§ 9. Udelukkelse af et medlem kan kun ske, såfremt dette modarbejder eller på anden måde skader foreningen, herunder beruselse under opvisning, træning eller legestue, der måtte skade foreningens gode navn og rygte. Afgørelsen kan dog indankes for førstkommende generalforsamling.

§ 10. Kassereren fører en liste over foreningens ejendele. Listen forelægges bestyrelsen før hver generalforsamling.

§ 11. Ved formands- og kassererskifte skal bestyrelsen være til stede ved overdragelsen af foreningens kasse og øvrige effekter.

§ 12. Opløsning af foreningen kan vedtages på en ordinær generalforsamling med 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer jfr. § 4 stk. 4.

§ 13. Ved evt. opløsning af foreningen afgør den afsluttende generalforsamling, hvorledes foreningens midler anvendes, dog skal midlerne overgå til beslægtede formål.